Μαρία Μισαηλίδου
Καρδιολόγος - Cardiologist
ΑΡΧΙKH ΣΕΛΙΔΑΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ / CVΚΩΔΙΚΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΙΝR
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
 
·         Η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης πρέπει να γίνεται με  πιεσόμετρο το οποίο να ελέγχεται περιοδικά για την ακρίβειά του.

·         Η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης πρέπει να γίνεται με κενή ουροδόχο κύστη.

·         Ο εξεταζόμενος κάθεται αναπαυτικά τουλαχιστον 5 λεπτά σε ένα ησυχο μέρος και στηρίζει τον βραχίονα σε ένα σταθερό σημείο στο ύψος της καρδιάς.

·         Χρειάζονται τουλάχιστον 2 μερτήσεις με μεσοδιάστημα 2-3 λεπτών.

·         Πρέπει να χρησιμοποιείται περιχειρίδα κατάλληλου μεγέθους.

·         Ο αεροθάλαμος πρέπει να βρίσκεται στο ύψος της καρδιάς.